Tijdschrift voor spoorwegen en modelspoor

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
2. Aanbiedingen/overeenkomsten
3. Prijzen en betalingen
4. Levering
5. Geen herziening aankoop
6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7. Reclames en aansprakelijkheid
8. Bestellingen/communicatie
9. Overmacht
10. Diversen
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Uquilair B.V. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Uquilair B.V. zijn vrijblijvend en Uquilair B.V. behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Uquilair B.V. Uquilair B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, waarover u per e-mail wordt geïnformeerd.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Vanaf twintig (20) euro worden geen verzendkosten berekend.

3.3 Betaling geschiedt via internet door middel van iDEAL of vooruitbetaling.

3.4 Kortingscodes zijn niet te gebruiken op abonnementen en reeds afgeprijsde artikelen (tenzij anders vermeld).

Artikel 4. Levering

4.1 Na acceptatie van uw bestelling vindt verzending van uw bestelling door Uquilair B.V. doorgaans de volgende werkdag plaats, doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Uquilair B.V. anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Uquilair B.V. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5. Geen herziening aankoop

5.1 Zodra de koopovereenkomst is gesloten is de koop een feit.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van Uquilair B.V. te respecteren.

6.2 Uquilair B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde diensten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U hebt de verplichting bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient u Uquilair B.V. hiervan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na aflevering daarvan op de hoogte te brengen.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Uquilair B.V. de keuze het door u bestelde product opnieuw ter beschikking te stellen of de factuurwaarde ervan te restitueren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Uquilair B.V., dan wel tussen Uquilair B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Uquilair B.V., is Uquilair B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Uquilair B.V.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige toekomende rechten heeft Uquilair B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Uquilair B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Uquilair B.V. kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Wanneer door Uquilair B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Uquilair B.V. deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Uquilair B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Uquilair B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Uquilair B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Bestellen van artikelen

  1. Voeg de artikelen toe aan uw winkelwagen
  2. Kies de betaalwijze
  3. Vul uw gegevens in
  4. Controleer en verzend de bestelling
    U ontvangt direct een orderbevestiging op het opgegeven e-mailadres. Mocht u geen orderbevestiging ontvangen, e-mail dan gelijk naar shop@railmagazine.nl
  • Wij verwerken en verzenden bestellingen van maandag t/m donderdag. Wanneer u een bestelling plaatst op vrijdag, zaterdag of zondag, zal uw bestelling op maandag verzonden worden.
  • Gezien het feit dat sommige banken bij het overboeken van een bedrag een aantal werkdagen in acht nemen, zal Uitgeverij Uquilair B.V. uw order voor een periode van 5 werkdagen vast houden. Na 3 werkdagen krijgt u een herinnering per e-mail dat wij uw betaling nog niet hebben ontvangen. Na 5 werkdagen zullen wij contact met u opnemen om de status van uw order te bespreken en zullen de verschillende betalingsopties nogmaals met u doornemen. Bestelde producten bent u verplicht af te nemen. Mocht het zo zijn, dat u niet reageert op de e-mail of het telefoontje van Uitgeverij Uquilair B.V. zullen wij na 7 dagen de order uit ons systeem verwijderen en de producten weer vrij geven voor de verkoop.
  • Wederverkopers worden verzocht niet via deze webshop te bestellen. Gelieve bestellingen door te geven via email aan evwerkhoven@uquilair.nl.

 

Betaalmethodes

iDEAL
U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

U plaatst een bestelling bij Uitgeverij Uquilair B.V. Bij het afrekenen van de bestelling kunt u aangeven dat u met iDEAL wilt betalen. Klik dan op de iDEAL-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven en Uitgeverij Uquilair B.V. wordt geïnformeerd dat uw bestelling is betaald.

Vooruitbetaling
Vooruitbetalen betekent dat u, na het invoeren van uw bestelling, eerst het orderbedrag zelf overmaakt op de rekening van Uitgeverij Uquilair B.V. Dit kan bijvoorbeeld met internetbankieren van uw bank. Na uw bestelling krijgt u een e-mail van ons met de nodige gegevens om uw bestelling af te ronden.

Vooruitbetalen is veilig en brengt geen extra kosten met zich mee.
Houd rekening met één tot drie werkdagen overboektijd.
Voor een buitenlandse betaling heeft u onze IBAN en BIC codes nodig:
IBAN: NL96 RABO 0383 3266 13 | BIC: RABONL2U